CD Mùa hạ chiếu tại TPD

• October 21, 2009 • 5 Comments

Mỹ Dung và Khe hở

• June 24, 2009 • 12 Comments

Công việc đạo diễn

• May 4, 2009 • 17 Comments

Kịch bản “CD Mùa hạ”/ “Summer Love”

• April 29, 2009 • 4 Comments

Khe Hở

• December 27, 2008 • 11 Comments

Ăn Trưa

• December 14, 2008 • 4 Comments

Hành trình tìm đến ước mơ

• December 2, 2008 • 2 Comments