Hạnh phúc mỏng manh: 5cm Trên Giây

• May 28, 2011 • Leave a Comment

Những Benshi trong điện ảnh

• May 19, 2011 • Leave a Comment

Rashomon: minh chứng tiêu biểu

• May 14, 2011 • 3 Comments

Một cuộc độc thoại cảm động

• April 22, 2011 • Leave a Comment

Phương Đông và phương Tây

• March 4, 2011 • 2 Comments

Sự Dũng Cảm (Part 2)

• April 15, 2010 • 2 Comments

Sự Dũng Cảm (Part 1)

• April 15, 2010 • 2 Comments

Rashomon và những vỉa tầng Nhật Bản

• April 12, 2010 • Leave a Comment

Rashomon-kỹ thuật quay

• January 20, 2008 • Leave a Comment